pplans-aluminum_fix-small-01

Fix

در روش نصب ورق های کامپوزیت بصورت فیکس جهت اجرای کمربندی های اصلی زیرسازی از پروفیل های آهنی استفاده می شود. از پروفیل های آهنی همچنین برای ساخت شبکه ای از آکس بندی های افقی و عمودی که به کمربندی اصلی متصل می شوند استفاده می گردد. اتصال شبکه فلزی و اجرای کلیه پروفیل های آهنی به روش جوش انجام می شود.
در روش فیکس از مقاطع آلومینیومی L شکل (نبشی) برای نصب ورق کامپوزیت استفاده می شود. ورق های کامپوزیت پس از برش، شیار، خم و مونتاژ توسط نبشی آلومینیومی یا لبه برگشته خود ورق به صورت ثابت با پیچ و به واسطه یک نبشی آلومینیومی بر روی زیرسازی آهنی متصل می گردند. از مزیت های این روش می توان به سرعت در نصب، امکان تعویض و یا جدا سازی پانل ها به صورت مجزا و ایجاد فرم های پیچیده اشاره کرد.
آب بندی در این سیستم مانند سیستم فیکس آهن توسط چسب سیلیکون و یا نوارهای لاستیکی صورت می پذیرد.

product-Aluminum_fix-small-01