Glass Fin

در این روش سازه طراحی شده شامل شیشه های تیغه ای لمینیت شده عمود بر صفحه نما می باشد که پنجره های اسپایدر بر بروی آن نصب می گردد. در این روش محاسبات نیروی وارده بر سطح نما و طراحی ستون شیشه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
استفاده از تیغه های شیشه ای باعث می شود که هیچ مانعی در برابر زاویه دید قرار نگرفته و نمای شیشه ای از حداکثر شفافیت بصری برخوردار شود.