RSG

 

مقطع RSG مقطعی است که طبق سفارش شرکت کارینگتون طراحی و تولید شده است. مقطع RSG اجازه می دهد تا چوب ترمووود بصورت مخفی و بدون رویت اتصالات مکانیکی اجرا شود. برای اجرای مقطع RSG، شرکت کارینگتون یک کلیپس اتصال به نام Easy Fix نیز طراحی نموده است که مختص همین شرکت تولید می شود.

مقطع RSG از مزایای متعددی بشرح زیر برخوردار است:

برش مورب مقطع RSG به میزان 5/2% همپوشانی ایجاد می کند. همپوشانی چوب به میزان قابل توجهی نما را آببند می کند. همچنین برش زاویه دار مقطع به همراه همپوشانی آن از نشست گرد و غبار و خاک روی لبه چوب جلوگیری می کند. از این رو هنگام باران، گرد و خاک روی نما شرره نمی کند و چوب تمیز می ماند.

با توجه به اینکه مقطع RSG با استفاده از کلیپس Easy Fix اجرا میشود، چوب نما هنگام اجرا سوراخ کاری نمی شود و به همین جهت تنش های وارده به چوب به حداقل می رسد. از دیگر مزایای مقطع RSG این است که برش مورب و هم پوشانی آن از نمایان شدن زیر سازی جلوگیری می کند.