pplans-thermo_utv-small-19

UTV

مقطع UTV یک مقطع کام و زبانه است که عمدتاَ برای پوشش نما مورد استفاده قرار می گیرد. درگیری کام و زبانه شاخه های چوب در یکدیگر این مقطع را به یکی از کاربردی ترین مقاطع ترمووود تبدیل نموده است.
شیوه قرارگیری شاخه های چوب به صورت کام و زبانه اعوجاج ناشی از طبیعت چوب را به حداقل می رساند. مقطع UTV معمولاَ با استفاده از پیچ نصب می شود. لیکن شرکت کارینگتون تنها شرکت در بازار ایران است که قادر به نصب مقطع UTV به صورت مخفی (Invisible) می باشد. برای این منظور، یک کلیپس اتصال به نام Quick Fix از سال 1393 برای مقطع UTV تولید شده است.
میزان هم پوشانی مقطع UTV، 7/8% است. هم پوشانی شاخه ها و ابزار کام و زبانه این مقطع، نما را 100% آببند می نماید.

product-Thermo_utv-small-19